Four Cheeses: mozzarella, ricotta, Pecorino Romano, aged Provolone, tomato sauce, fresh basil.