Sweet Italian sausage, ricotta cheese, tomato sauce, mozzarella cheese,
fresh basil.